Condicions generals

1. Regulació jurídica aplicable

La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules de les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb la disposició de la Reglamentació de la Junta d’Andalusia respecte a les agències de viatges i per la llei estatal de Condicions Generals de Contractació (Llei 7/1998, de 13 d’abril) i de la nova Llei 4/2022 del 25 febrer que modifica la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovada pel Real Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Tribunals d’Almeria per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l’execució del contracte de viatge combinat i d’aquestes condicions generals, i renuncien al fòrum propi en cas que sigui diferent.

2. Inscripció al viatge

L’acte d’inscripció al viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 40% de l’import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d’un altre import. L’import restant s’haurà d’abonar segons el calendari de pagament que es formalitzi en l’adquisició del viatge i hagi estat acordat entre les parts.

3. Modificació del viatge per part del organitzador

Quan l’organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible perquè aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reemborsament íntegre de les quantitats pagades , o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial.

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en el termini indicat en el seu contracte, s’entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del viatge.

4. Condició contractual

La realització del viatge queda condicionada a la inscripció d’un determinat número de persones. En el cas que no s’arribi a aquest mínim exigible, l’AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret a indemnització per al client sempre que se li comuniqui en un termini màxim de 10 dies naturals abans de la data prevista pel seu inici.

5. Desistiment per part del client

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d’indemnitzar l’agència de viatges amb l’abonament de les despeses de gestió (ocasionades a l’agència venedora) amb un mínim de 100 Euros, les despeses d’anul·lació justificades (ocasionades a l’agència organitzadora i als proveïdors turístics) i la corresponent penalització que aquests puguin aplicar. Els imports i els percentatges s’especifiquen en cada contracte de viatge o reserva de serveis solts segons la destinació, els proveïdors de serveis i els tipus de tarifes reservades. En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l’anul·lació en cas de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) es repercutiran sobre el client sempre que el contracte hagi deixat constància.

Els preus estan basats en allotjaments en habitació doble. Si el client viatja sol i desitja compartir habitació amb la finalitat de no pagar el suplement individual que apliquen els hotels, es buscaria una altra persona en la seva mateixa condició per compartir. Si no es troba acompanyant, el client haurà de viatjar com a individual i pagar el suplement adient o desistir en participar en el viatge. En cas de cancel·lació del viatge per part d’una de les dues persones, el client que cancel·li el viatge haurà de pagar el total del preu de l’habitació individual pel passatger que seguirà viatjant.

6. Preu del viatge

El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l’impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s’entén vigent durant la temporada que s’indiqui.

El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els d’aterratge , embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Si l’increment de preu supera el 8%, el  client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte.

7. Establiments d’allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats pels establiments d’allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En el cas que aquesta classificació no existeixi, la descripció i les característiques pròpies de l’establiment quedaran expressades en el contracte.

8. Documentació de viatge

El client té l’obligació de portar sempre el document nacional d’identitat i també, en cas que s’exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. A més, en el cas de lloguer de vehicle, el client haurà de tenir possessió de carnet/llicència de conduir vàlida i vigent pel país on ha de fer ús del lloguer.

L’agència té el deure d’informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeix el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (excepte en cas d’un altre acord amb l’agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids o vigents.

Els clients estrangers / sense nacionalitat espanyola, s’han d’assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d’entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències del seu incompliment.

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, signat pels dos pares, pel pare/mare que tingui la guarda i custòdia o pel tutor. Consultar a les autoritats competents la tramitació del mateix.

9. Cessió de la reserva

El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l’agència amb 15 dies d’antelació a la data d’inici del viatge i sempre que això no estigui expressament prohibit per part dels proveïdors dels serveis. Si dur a terme aquest canvi comporta despeses, aquestes seran abonades pel client que cedeix la seva plaça.

10. Responsabilitat

L’agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l’execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge i sols en vers al que la llei el faci responsable.

No obstant això, quedarà eximida d’aquesta responsabilitat quan hagi estat per una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible), per un fet que ni l’agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar o quan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l’agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l’execució del contracte que hagi comprovat in situ.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l’alteració de l’itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificats per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infraestructura local. Qualsevol altra alteració de la ruta ha de ser aprovada pel grup i consentida expressament per l’agència.

11. Reclamacions

En cas que el client presenti una reclamació, l’agència organitzadora i/o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge, disposaran del termini d’un mes des de la data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client.

El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com a mediadors del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per l’agència de viatges, de manera que aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l’administració a sol·licitud del consumidor.

Si el conflicte no es resol per cap d’aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d’acudir a la via judicial.

S’adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.

En cas que el client decideixi acudir a la via judicial, s’adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat o de la venta de serveis solts és de dos anys des del dia en què va finalitzar o havia de finalitzar el viatge.